Yazarlara Bilgi

KONU VE YAZILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, gönderilen yazıların danışman değerlendirmesinden geçirildiği iki ayda bir yayınlanan süreli yayındır. Otolarengoloji, baş-boyun cerrahisi alanındaki orijinal makaleleri, olgu sunumlarını, ve güncel değeri olan incelemeleri yayınlar.

Derginin Index Medicus ve Medline’da dizinlenme adı “Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg” şeklindedir. Dergide de bu ad kullanılacaktır.

COPYRIGHT VE YAZILARIN TESLİMİ
Dergiye gönderilen her yazıya, tüm yazarlar tarafından imzalanmış yazar formu mutlaka eklenmelidir. Dergiye yazı teslimi, tüm yazar(lar)ın, çalışmanın yayınlanmasının kabulünden başlayarak, yazıya ait her hakkı Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi’ne devrettikleri, Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi’nden izin almaksızın çalışmayı başka bir dilde ya da yerde yayınlamayacaklarını kabul ettikleri anlamına gelmektedir.

Yazılar internet aracılığıyla www.manuscriptmodule.com/kbbihtisas adresi üzerinden gönderilmelidir.

YAZILARIN HAZIRLANMASI
Yazılar iki satır aralıklı olmalı, sayfanın bir yüzüne bilgisayar ile yazılmalı ve sayfa kenarlarında 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Sayfalar, başlık sayfasından başlayarak numaralandırılmalıdır. Yazılar Türkçe ya da İngilizce yazılmış olabilir. Tüm yazılarda editöryel değerlendirme ve düzeltmeye başvurulur; gerektiğinde, bazı soruların cevaplandırılması ve eksik bilginin tamamlanması için yazarlardan bilgi istenebilir.

Dergide yayımlanan yazıların her türlü sorumluluğu (etik, bilimsel, yasal, vb.) yazarlara aittir.

YAZININ ORGANİZASYONU
Başlık sayfasında yazının başlığı, tüm yazarların adve soyadları, ünvanları, bölüm ve kurum adları bulunmalıdır. İletişim için bir yazar adı, adresi, telefon, faks ve GSM numaraları ve e-posta adresiyle birlikte belirtilmelidir. Başlıkla ilgili herhangi bir not bu sayfada gösterilmelidir.

Türkçe ve İngilizce özetlere başlık ekleme unutulmamalıdır. Özetler Amaç, Çalışma Planı/ Hastalar ve Yöntemler, Bulgular ve Sonuç bölümlerine ayrılmalı ve 200 sözcüğü geçmemelidir. Olgu sunumlarına ait özetler tek bir paragraf şeklinde yazılmalı ve 50-75 sözcük içermelidir. Özetlere eklenecek anahtar sözcükler MeSH dağarcığından seçilmelidir.

Giriş bölümü konuyu birkaç cümleyle tanımlamalı ve okuyucuya konuyla ilgili en yeni çalışmaları tanıtmalıdır.

Hastalar ve Yöntemler/ Gereç ve Yöntem bölümü, hasta ve/veya laboratuvar hayvanları üzerine açık ve kısa tanımlar sunmalı; kullanılan araç, kimyasal malzemeler ve yöntemleri ve başvurulan istatistiksel yöntem(ler)i belirtmelidir.

Bulgular bölümü çalışmanın sonuçlarını vermelidir. Veriler mümkün olduğunca net, tercihen de tablo ya da şekiller içinde sunulmalıdır. Tabloların çok hacimli olmasından ve dergi sayfa sınırlarını aşmasından kaçınılmalıdır.

Tartışma bölümü bulgulardan çıkarılan sonuçları ele almalı; yalnızca ilişkili literatür değerlendirilmelidir. İnceleme ve derleme yazılarında başlıklandırma ve bölümler yazarın uygun gördüğü şekilde yapılabilir.

TABLO VE ŞEKİLLER
Tablolar iki satır aralıklı yazılmalı ve yazıda belirtilme sırasına göre numaralandırılmalıdır. Tablolardaki veriler yazı içinde ya da şekillerde tekrarlanmamalıdır.

Tüm şekiller (fotoğraf, grafik, ya da çizim) altyazıları bulunmalıdır. Çizimler iyi kalitede parlak kağıt üzerine hazırlanmalı ya da basılmalıdır.

Kimliğin anlaşılabileceği resimlerde, hastanın ya da kanuni temsilcisinin imzalı onayı, yazıya eklenmeli; aksi halde hasta(lar)ın isimleri ve gözleri bantla kapatılmalıdır.

Her bir resmin arkasına, şekil numarası ve şeklin üst kenarını gösteren bir ok bulunan bir etiket yapıştırılmalı; yazar adı bulunmamalıdır.

KAYNAKLAR
Kaynakların doğru ve tam yazılmasının sorumluluğu yazara aittir. Kaynak yazımında “Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals” (Ann Intern Med 1997;126:36-47) adlı kılavuzun en son güncellenmiş şekline uyulmalıdır. Kaynaklar çift satır aralıklı yazılmalı ve yazıda gösterildiği sıraya göre numaralandırılmalıdır. Yalnızca yayınlanmış ya da yayınlanması kabul edilmiş çalışmalar kaynak olarak bildirilebilir. Dergi adları Index Medicus’a uygun şekilde kısaltılmalıdır. Altı ya da daha az sayıda olduğunda tüm yazarlar verilmeli, altıdan fazla yazar durumunda, altıncı yazarın arkasından “et al.” ya da “ve ark.” eklenmelidir. Kaynakların dizilme şekli ve noktalamalar için aşağıdaki örneklere uyulmalıdır:

Dergi makalesi:
Murono S, Yoshizaki T, Tanaka S, Takeshita H, Park CS, Furukawa M. Detection of Epstein- Barr virus in nasopharyngeal carcinoma by in situ hybridization and polymerase chain reaction. Laryngoscope 1997;107:523-6.
Kitap:
Wang CC. Radiation therapy for head and neck neoplasms: indications, techniques and results. 2nd ed. Littleton, MA: John Wright- PSG, Inc.; 1990.
Kitaptan bölüm:
Sessions RB, Harrison LB, Forastiere AA. Tumors of the larynx and hypopharynx. In: DeVita VT Jr, Hellman S, Rosenberg SA, editors.
Cancer: principles and practice of oncology. 5th ed. Philadelphia: Lippincott- Raven Publishers; 1997. p. 802-29.

BİLGİLENDİREREK ONAY ALMA/ETİK
Deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren yazılarda, çalışmanın yapıldığı gönüllü ya da hastalara uygulanacak prosedür(lerin) özelliği tümüyle anlatıldıktan sonra, onaylarının alındığını gösterir bir cümle bulunmalıdır. Yazarlar, bu tür bir çalışma söz konusu olduğunda, uluslararası alanda kabul edilen kılavuzlara ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından getirilen yönetmelik ve yazılarda belirtilen hükümlere uyulduğunu belirtmeli ve kurumdan aldıkları Etik Komitesi onayını göndermelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ağrı, acı ve rahatsızlık verilmemesi için neler yapıldığı açık bir şekilde belirtilmelidir.

YAZARLARDAN BEKLENEN MADDİ KATKI
Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi giderlerinin tamamı yayınlanan reklamlardan, abonelik ücretlerinden ve yazarlardan istenen yazı katkı paylarından karşılanmaktadır. Dergide yazıları yayınlanmak üzere kabul edilen yazarlardan maddi katkıda bulunmaları istenir (danışmanlık hizmeti ve editing hizmeti verildikten sonra yazı yazarlar tarafından herhangi bir nedenle geri çekilse dahi yazarlar, verilen hizmet bedeli karşılığı olan yazı katkı bedelini ödemekle yükümlüdür). Bu katkı, yazıların dergide yer aldığı sayfa sayısına ve baskıda kullanılan fotoğrafların sayısına göre belirlenir. Yayın politikası, yayınlanan her sayının, abonelerin yanı sıra, imkanlar dahilinde, eğitim ve arşiv amacıyla ülkemizdeki üniversite hastanelerinin KBB Anabilim Dalı Başkanlıklarına, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma hastanelerinin KBB klinik şefliklerine iletilmesini de içermektedir.

Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi için Yazar Onay Formu

© 2010 Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi | created by minduce